paint-yourself

Paint
your own picture


یکی از مهمترین ترین کارهایی که می توانید برای خودتان انجام دهید این است که تصویر روشنی از آنچه که در زندگی خود میخواهید داشته باشید. همواره از سمت خانواده و رسانه به ما گوشزد میشود که چه باید در زندگی خود بخواهیم اما سوال این است که ما خودمان حقیقتا به دنبال چه هستیم. به یاد داشته باشید که دانستن آنچه که میخواهید اولین قدم در راه رسید به آن است.

home-bastan

Constantly
Improve Yourself


تنها کسی که باید با او رقابت کنید خود قبلی شما است یعنی آنچه که 6 ماه قبل بوده اید. من قویا به پیشرفت مداوم اعتقاد دارم نه به این خاطر که همیشه مشکلی برای برطرف شدن هست بلکه از این جهت که اطمینان داشته باشید برای پیشرفت کسب و کارتان، خودتان نیز در حال پیشرفت هستید. " افزایش درآمد تو مستقیما در گرو پیشرفت شخصی توست". پس با همراهی ما به عنوان مشاور به پیشرفتتان سرعت بیشتری بدهید.

STRATEGY-HOME

Create
A Strategy for Your Life


بنشینید و برای ایجاد یک برنامه دقیق وقت بگذارید. بعدا از این کار خود رضایت خاطر خواهید داشت.